Podatek od nieruchomości

Jak wynika z art.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne , w tym tez spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Stosownie zaś do treści art. 6 ust.1 u.p.o.l., obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Trzeba też pamiętać, że podatnicy podatku od nieruchomości są zobowiązani do składania deklaracji (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej) lub informacji na podatek (osoby fizyczne), w stosownym terminie, organowi właściwemu ze względu na miejsce położenia. nieruchomości,

TytułZasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku zawarcia umowy sprzedaży oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu
AutorIwona Podedworna
Numer01/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProblematyka opodatkowania nieruchomości gminnych (miejskich)
AutorBogumił Pahl
Numer78/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZdążyć z uchwałami na 2007 r.
AutorRafał Dowgier
Numer09/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułNowe zwolnienie z podatków lokalnych centrów badawczo - rozwojowych
AutorRafał Dowgier
Numer01/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułObowiązek podatkowy, rozbudowa (modernizacja) budynku, a względy techniczne
AutorPaweł Polkowski
Numer02/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości - definicja

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym również spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych (ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.) Podatek od nieruchomości płacą właściciele gruntów, budynków i budowli.

Ustawa określa kategorie nieruchomości oraz maksymalne stawki podatkowe dla każdej z nich. Stawki dla poszczególnych kategorii określa w drodze uchwały rada gminy. Z kolei organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie jest wójt, burmistrz, prezydent.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Trzeba też pamiętać, że podatnicy podatku od nieruchomości są zobowiązani do składania deklaracji (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej) lub informacji na podatek (osoby fizyczne), w stosownym terminie, organowi właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Obowiązujące wysokości stawek podatku od nieruchomości podawane są przez Ministra Finansów corocznie w formie obwieszczenia. Zgodnie z obwieszczeniem na rok 2011 stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

f) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie ustawy. Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Przeczytaj również o czynnościach i dokumentach związanych z podatkiem od nieruchomości.Wydawnictwo TaxPress s.c.
Al. Stanów Zjednoczonych 51/517
04-028 Warszawa
tel. 022 517-77-07
fax. 022 517-78-00
mail: kontakt@taxpress.com.pl
Projektowanie i tworzenie stron www
Strona główna O nas Aktualności Archiwum przeglądu podatków Oferta Sklep Kontakt Archiwum przeglądu podatków Archiwum prawa pomocy publicznej Prenumerata Zasady użytkowania serwisu